Voorwaarden Vorstelijk Vasten

Ondergetekende schrijft zich in voor één van de activiteit(en) van Vorstelijk Vasten en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Inschrijving en deelname:

a) Deelname aan de activiteiten vindt plaats op volgorde van aanmelding, mits betaling van inschrijfgeld is voldaan en deelname door Vorstelijk Vasten is bevestigd.

b) Inschrijving gebeurd op basis van invulling aanmeldingsformulier via de website en met een aanbetaling binnen twee weken van € 300,- voor de week of 8-daagse. Voor het weekend betaalt men het volledige bedrag ineens.

c) Deelnemer is zich bewust van de contra-indicaties en overlegt indien nodig eerst met de natuurgeneeskundige alvorens zich definitief aan te melden.

d) Indien aanwezigheid van contra-indicaties behoudt Vorstelijk Vasten zich het recht voor deelname af te wijzen dan wel aan te passen.

2. Betaling en annulering:

a) Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en bevestiging van aanmelding, geldt dat men verplicht is tot aanbetaling van de €300,-.

b) Bij annulering wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de activiteit wordt €150,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij stoppen tijdens deelname aan de activiteit is men eveneens verplicht de totaalbedragen te voldoen.

c) De organisator(en) behouden zich het recht voor de activiteit te annuleren bij te weinig deelnemers. Dan krijgt ondergetekende uiteraard het totaalbedrag teruggestort.

d) Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervoor worden op de ondergetekende verhaald.

 3. Verzekering:

a) Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar voor vergoeding. De natuurgeneeskundige is aangesloten bij de beroepsvereniging NWP, Nederlandse Werkgroep Praktizijns.

b) Ondergetekende heeft een verzekering voor WA en Ongevallen.

c) Om kosten voor annulering af te dekken is het soms mogelijk een aparte Annuleringsverzekering af te sluiten of mogelijk aanspraak te doen op uw (doorlopende) Reisverzekering. Informeer daarvoor bij uw verzekeraar.

d) Bij activiteiten in het buitenland is ondergetekende zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een Reisverzekering. Ondergetekende is dan in het bezit van een geldig paspoort.

e) De organisator(en) worden niet aansprakelijk gesteld voor schade aan of vermissing van goederen van ondergetekende en/of voor eventueel opgelopen letsel. De organisator(en) worden niet aansprakelijk gesteld voor letsel dat is toegebracht aan anderen of voor schade die is aangebracht aan andermans goederen.

 3. Privacy verklaring (AVG):

1) Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

2) Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

3) Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

4) Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

5) Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

6) Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Laatste aanpassing: 7 september 2018